Upravno vijeće

Format Naziv/link
Saziv 1. sjednice upravnog vijeća
Saziv 2. sjednice upravnog vijeća
Saziv 3. sjednice upravnog vijeća
Saziv 4 sjednice upravnog vijeća
Saziv 5. sjednice upravnog vijeća
Saziv 6. sjednice upravnog vijeća
Saziv 7. sjednice upravnog vijeća
Saziv 8. sjednice upravnog vijeća
Saziv 9. sjednice upravnog vijeća
Saziv 10. sjednice upravnog vijeća
Saziv 11. sjednice upravnog vijeća
Saziv 12. sjednice upravnog vijeća
Saziv 13. sjednice upravnog vijeća
Saziv 14. sjednice upravnog vijeća
Saziv 15. sjednice upravnog vijeća
Odluka o usvajanju plana i programa rada Doma za 2020.
Odluka o usvajanju Financijskog plana Doma za 2020.
Odluka o usvajanju 5. rebalanasa Plana nabave Doma za 2019.
Odluka o usvajanju 5. rebalansa Financijskog plana Doma za 2019.
Saziv 16. sjednice upravnog vijeća
Odluka o usvajanju plana nabave Doma za 2020.
Odluka o usvajanju izvješća Povjerenstva za suzbijanje bolničkih
infekcija za 2019.
Saziv 17. sjednice upravnog vijeća
Odluka o usvajanju Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o
prijemu i otpustu korisnika
Odluka o usvajanju izvješća o radu DZSNO za 2019. godinu
Odluka o usvajanju izvješća o financisjskom poslovanju DZSNO Đakovo
za 2019. godinu
Odluka o ocjeni rada ravnateljice
Saziv 18. sjednice upravnog vijeća
Saziv 19. sjednice upravnog vijeća
Odluka i izmjenama i dopunama Statuta DZSNO Đakovo
Saziv 20. sjednice upravnog vijeća
Odluka o usvajanju 1. rebalanasa plana za 2020. godinu
Saziv 21. sjednice upravnog vijeća
Odluka o usvajanu Pravilnika o načinu korištenja vlastitih prihoda
Odluka o usvajanju 1. rebalnsa Plana nabve Doma za 2020.
Odluka o usvajanju izvješća o izvršenju Financijskog plana Doma, za
1.-6.mj. 2020. godine
Saziv 22. sjednice upravnog vijeća
Saziv 23. sjednice upravnog vijeća
Odluka o usvajanju prijedloga Financijskog plana za 2021. godinu
Saziv 24. sjednice upravnog vijeća
Odluka o usvajanju drugog rebalansa Financijskog plana za 2020.
godinu
Odluka o usvajanju drugog rebalansa Plana nabave za 2020. godinu
Saziv 25. sjednice upravnog vijeća
Odluka o davanju suglasnosti
Odluka o raspodjeli rezultata
Odluka o usvajanju 3. rebalansa Financijskog plana za 2020. godinu
Odluka o usvajanju 3. rebalansa Plana nabave za 2020. godinu
Odluka o usvajanju Financijskog plana za 2021. godinu
Odluka o usvajanju godišnjeg plana i programa za 2021. godinu
Saziv 26. sjednice Upravnog vijeća
Odluka o usvjanju Plana nabave za 2021. godinu
Saziv 27. sjednice Upravnog vijeća
Odluka o ocjeni rada ravnateljice za 2020. godinu
Odluka o raspodjeli rezultata
Odluka o usvajanju prvog rebalansa Financijskog plana Doma za 2021.godinu
Odluka o usvajanju financijskog izvješća o poslovanju Doma za 2020. godinu
Odluka o usvajanju Izvješća o radu Doma za 2020. godinu
Odluka o usvajanju Izvješća Povjerenstva za sprečavanje i suzbijanje bolničkih infekcija u Domu za 2020. godinu
Odluka o usvajanju izvršenja financijskog plana Doma za 2020. godinu
OOdluka o usvajanju prvog rebalansa Plana nabave Doma za 2021. godinu
Saziv 28. sjednice Upravnog vijeća
Odluka o izboru predsjednika i zamjenika Upravnog vijeća
Odluka o raspisivanju natjećaja za izbor ravnatelja-ice
Odluka o usvajanju drugog rebalansa Plana nabave za 2021.godinu
Odluka o usvajanju drugog rebalansa Financijskog plana za 2021. godinu
Saziv 29. sjednice Upravnog vijeća
Odluka o razrješenju ravnateljice
Saziv 30. sjednice Upravnog vijeća
Saziv 31. sjednice Upravnog vijeća
Odluka o poništenju natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja-ice Doma za starije i nemoćne osobe Đakovo
Odluka o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Doma za starije i nemoćne osobe Đakovo
Saziv 32. sjednice Upravnog vijeća
Skip to content